Általános szerződési feltételek a weboldalon közzétett macskaszitter, kutyaszitter szolgáltatás igénybevételéhez

2023-05-10

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban az „ÁSZF”) Horváth Sándor Tiborné, adószámos magánszemély (cím: 2900 Komárom, MÁV ltp 1-9 D ép 1/3; adószám: 42985402-1-31; továbbiakban „Megbízott”) és a macskaszitter, kutyaszitter szolgáltatást (továbbiakban „Szolgáltatás”) igénybe vevő ügyfél (továbbiakban „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit, illetve a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit szabályozza Megbízott és Megrendelő (továbbiakban együttesen „Felek”) között.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybe vételére irányuló egyedi szerződés (továbbiakban: „Megrendelés”) elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés létrejöttének a feltétele jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása. A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól való, esetleges eltérést – egyéni megállapodás szerint – az aktuális Megrendelés tartalmazza.

Megbízott jogosult jelen ÁSZF-et belátása szerint, egyoldalúan módosítani azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et a www.cica-szitter.hu weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) közzéteszi.

Jelen ÁSZF 2023. 05. 10. napjától hatályos annak visszavonásáig, vagy módosításáig.

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A Megrendelő által igénybe venni kívánt szolgáltatások pontos körét a Megbízott által küldött visszaigazolt Megrendelés határozza meg. A mindenkor elérhető szolgáltatások teljes és pontos köre a Weboldal „Szolgáltatások” menüpontja alatt található meg.

A MEGRENDELÉS MENETE

A Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint történik:

A Megrendelő a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt, a kért adatok megadásával írásban (e-mailben, vagy Google űrlap (bit.ly/cicaszitter) kitöltésével) veszi fel a kapcsolatot a Megbízottal.

A Megbízott e-mailben küldi meg a Szolgáltatás igénybevételére irányuló árajánlatot (továbbiakban „Árajánlat”) a Megrendelő számára. Az Árajánlat tartalmazza a Megrendelő által igénybe venni kívánt valamennyi szolgáltatás díját (továbbiakban „Díj”). Amennyiben a Megbízott kapacitása nem teszi lehetővé a Megrendelés elfogadását, erről szintén e-mailben értesíti a Megrendelőt.

Az Árajánlat elfogadásáról a Megrendelő a Megbízottat írásban (e-mailben) értesíti. Az Árajánlat elfogadását követően a Megbízott elkészíti a Megrendelést, mely tartalmazza a Felek egyedi megállapodását, és a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges információkat.

A Felek személyesen találkoznak a Megrendelő otthonában, mely során megismerkednek egymással, illetve a macskákkal / kutyákkal, megbeszélik a Szolgáltatás ellátásához szükséges egyéb tudnivalókat, a kulcs átadásának helyét, idejét, és sor kerül Díj első részletének (50%-nak) átadására is.

Amennyiben az Árajánlat elfogadását követően a Megrendelő nem teszi lehetővé a Megbízott számára, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges minden információt teljes körűen megismerhessen a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő időben, a Megbízott a Megrendeléstől jogosult a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatával bármikor elállni a Szolgáltatás megkezdését megelőzően.

A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítéséért járó Díjat a Megbízott részére megfizetni, az Általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint.

Megrendelő köteles pontos, határozott instrukciókat adni a Megbízott részére, amely alapján a vállalt Szolgáltatást a Megbízott köteles elvégezni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megbízott csak és kizárólag olyan módon látja el a gondjára bízott állatokat, ahogyan azt Megrendelő meghatározta.

A Megrendelő köteles a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan szükséges és rendelkezésére álló összes adatot és információt a Megbízott rendelkezésére bocsátani.

A Megrendelő köteles minden olyan háttérinformációt közölni a Megbízottal, amely a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges (például de nem kizárólag: kutya, macska előéletére, személyiségére, esetleges agresszivitására, betegségére vonatkozó információk). Továbbá köteles megjelölni, hogy benti, kinti, vagy benti-kinti tartású kutya, macska gondozására kerüljön sor.

A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltatás ellátásához szükséges biztonsági intézkedéseket (például benti tartású macskák esetén zárható ablakok, erkélyajtók biztosítása, esetleg védőháló felszerelése), továbbá köteles biztosítani a kutyák, macskák gondozásához szükséges egyéb feltételeket (különösen étel, víz, alom biztosítása), valamint, hogy a Megbízott által történő Szolgáltatás nyújtása megfelelő higiéniai körülmények között történhessen. A Megbízott a Szolgáltatás részeként nem biztosít ételt és almot a kutyák, macskák részére, ezekről a Megrendelőnek kell gondoskodnia.

A Megrendelő köteles kulcsot biztosítani a Megbízott számára a Szolgáltatás elvégzéséhez, amennyiben benti tartású kutya, macska ellátására kerül sor. Biztonsági okokból javasolt 2 darab kulcs adása. Amennyiben a Szolgáltatás helyszínén riasztó berendezés üzemel, úgy annak kódját és használatát is köteles megismertetni a Megbízottal.

Megrendelő köteles megadni a kutya, macska állatorvosának nevét, címét és telefonszámát arra az esetre, ha a Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt állatorvosi vizsgálat, kezelés válik szükségessé, amennyiben a Megrendelő az esetleges állatorvosi vizsgálathoz hozzájárult. Megrendelő erre az esetre köteles biztosítani megfelelő méretű és állapotú, biztonságos macskahordozót és/vagy pórázt, szükség esetén szájkosarat is. Amennyiben állatorvosi vizsgálatra, kezelésre van szükség a Szolgáltatás ideje alatt, úgy az ebből adódóan felmerülő minden költség (orvosi kezelés, gyógyszerek díja, esetleges taxiköltség, stb.) a Megrendelőt terheli. Továbbá a Megrendelő köteles a Megbízottnak haladéktalanul megtéríteni az állatorvosi kezelés miatt felmerült többlet munkáját (orvoshoz elvitel, gyógyszerezés) a Weboldalon található „Árak” menüpontban megjelölt árak szerint. Az állatorvosi kezeléssel kapcsolatos esetleges költségekre a Megrendelő letétbe helyez a Megbízottnál egy általa megfelelőnek tartott összeget. Ennek hiányában sajnos szükség esetén a Megbízott nem tudja saját költségén állatorvoshoz vinni a felügyeletére bízott állatokat.

A Megbízott nem állategészségügyi szakember, így a macska, kutya egészségi állapotát és az esetleges állatorvosi ellátás szükségességét csak saját tapasztalata és legjobb belátása szerint tudja megítélni, a macska és kutya egészségét és jólétét mindig elsődleges szempontként kezelve. Ezért a Megbízottat nem terheli felelősség amiatt, hogy a macska, vagy kutya esetleges – a Megrendelő által nem jelzett – egészségügyi problémáját a Szolgáltatás nyújtása során nem ismeri fel, illetve az állatorvosi ellátás költségét és a többlet munka díját a Megrendelő akkor is köteles a Megbízottnak megtéríteni, ha utólag kiderül, hogy az állatorvosi ellátás szükségtelen volt.

Amennyiben a Megrendelő a Megrendelőlapon ehhez hozzájárul, a Megbízott által a macskáról, kutyáról készült kép- és hangfelvételeket időbeli és területi korlátozás nélkül felhasználhatja marketing céljaira.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítése során Megbízott átlagosan 30-40 percet tölt a megadott helyszínen. Ezen időszak alatt ellátja a Megrendelésben megjelölt feladatokat, azonban ha – kinti tartású macska esetén – a macska ebben az időszakban nem jelenik meg, a Megbízottnak további várakozásra nincs lehetősége. A Megbízott feladatkörén kívül eső váratlan, előre nem látható vis maior esetekben – amennyiben a Szolgáltatást nyújtó hosszabb helyszínen való tartózkodása szükséges – a Weboldalon található „Árak” menüpontban megjelölt többlet óradíj a Megrendelőt terheli, és ezt haladéktalanul köteles Megbízottnak a Díjon felül megfizetni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Megbízott a személyes konzultáció során előre meghatározott két-három órás időintervallumban érkezik a macskához. kutyához és teljesíti a vállalt Szolgáltatást.

A Megrendelő köteles előzetesen tájékoztatni, és egyben a Megrendelő beleegyezését kérni felvétel rögzítéséhez, ha a lakásban, vagy a lakás környezetében térfigyelő kamera/webkamera működik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a szükséges információkat nem bocsájtja Megbízott rendelkezésére, továbbá ha nem biztosítja, vagy nem bocsájtja rendelkezésre a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kulcsokat, vagy a technikai feltételeket a Szolgáltatás megkezdéséig, vagy a megkezdést követően nem, vagy nem megfelelő módon – a jelen ÁSZF és a Megrendelőlap alapján vállaltak szerint – biztosítja, úgy Megbízott jogosult a Megrendeléstől bármikor elállni.

MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megbízott köteles a Megrendelés szerint megjelölt Szolgáltatást legjobb tudása szerint, a Megrendelő által megjelölt utasítások alapján maradéktalanul elvégezni.

A Megbízott jogosult a Szolgáltatás teljesítéséhez megbízottat/közreműködőt igénybe venni.

A Megbízott jogosult a teljesített Szolgáltatás után őt megillető Díjra.

A Megbízott a feladatok teljesítése során köteles a Megrendelővel egyeztetni és együttműködni.

A Megbízott köteles a Megrendelő által megjelölt módon és úton fényképes riportot küldeni Megrendelő részére.

A Megbízott köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Szolgáltatás nyújtása során valamilyen nem várt probléma, vagy új körülmény merül fel és utasítást kérni tőle a helyzet kezelésére.

A Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, amennyiben a Szolgáltatás teljesítése során olyan előre nem várható körülmény lép fel, amely miatt lehetetlenné válik a Szolgáltatás teljesítése.

DÍJSZABÁS

A Szolgáltatások mindenkori Díja a Weboldal „Árak” menüpontja alatt érhető el, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek (Árak). Az egyedi megrendelésekre vonatkozó kalkulált Árajánlatot Megbízott a kapcsolatfelvételt követően közli Megrendelővel.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ ÁLTALI LEMONDÁSA

A Megbízottat a Szolgáltatás teljesítésért Díj illeti meg. A Megrendelés rögzíti a Megrendelő által fizetendő Díj pontos mértékét.

A Díj 2 részletben fizetendő az alábbiak szerint

  • Az első részlet (a teljes Díj 50%-a) a Szolgáltatás megkezdése előtt legalább 5 nappal, a kulcs(ok) Megbízott részére történő átadásakor fizetendő.
  • A második részlet (a teljes Díj további 50%-a) a Szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor fizetendő. Amennyiben erre nincs lehetőség, a második részlet legkésőbb a kulcs(ok) Megrendelő részére történő visszaadásának napján fizetendő.

A Díj fizetése – a Megrendelő választása szerint – történhet készpénzes, vagy banki átutalásos formában.

Banki átutalás esetén a fizetés a Megbízott Gránit Banknál vezetett, 12100011-18508510-00000000 számú bankszámla számára történik. Banki átutalás esetén közleményben fel kell tüntetni a Megrendelő nevét.

Amennyiben Megrendelő az őt terhelő fizetési kötelezettséggel késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig havi 7% mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Megbízott részére.

A Szolgáltatás Megrendelő részéről történő lemondása a Megrendelés visszaigazolását követően az alábbi feltételek szerint történhet:

  • 7-3 nappal a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtti lemondás esetén a teljes Díj összegének 50%-a kifizetendő,
  • 2-0 nappal, vagy a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtti lemondás esetén a Díj teljes összege kifizetendő.

7 napon belüli lemondás esetén a Megrendelő banki átutalással, két (2) banki napon belül köteles megfizetni a lemondás ideje szerinti Díjat a Megbízott számára.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A szándékosan okozott károk kivételével a Megbízott kizárja a felelősségét minden, a jelen szerződés megszegésével okozott, vagy annak következményeként bekövetkezett kárért.

A Megrendelő a közte és a Megbízott közt létrejött szerződés megszegéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:142.§-a szerint felel.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait, (így különösen vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születés helye, ideje, macska/kutya neve, macska/kutya és környezete képmása, a továbbiakban együttesen: „adatokat”) a Megbízott a Felek között létrejött Megrendelés, és az abból fakadó kötelezettségek valamint a Szolgáltatás teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban az „Info törvény.”) valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően kezelje.

Az adatok megtekintésére jogosultak: Horváth Sándor Tiborné (székhely: 2900 Komárom, MÁV ltp 1-9 D ép 1/3 ;adószám: 42985402-1-31), mint adatkezelő, valamint a Szolgáltatás nyújtása során általa igénybe vett közreműködők, megbízottak.

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges idő, de legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésétől számított öt (5) év. Megrendelő az adatai törlését, azok kezeléséről való tájékoztatást bármikor kérheti, a Megbízott székhelyére (2900 Komárom, MÁV ltp 1-9 D ép 1/3) történő írásbeli nyilatkozat elküldésével és a közölt, Megrendelő beazonosítását lehetővé tévő adatai közlésével.

A Megbízott mindenkor biztosítja az adatok helyesbítésének, törlésének lehetőségét, valamint eleget tesz az Info. törvényben meghatározott tájékoztatási és kioktatási kötelezettségének.

Az adatok törlése, valamint a tájékoztatás, és helyesbítés kapcsán benyújtott igények kapcsán a Megbízott köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a kérésnek eleget tenni, illetve a tájékoztatást írásban megadni. A tájékoztatását a Megbízott csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A Megbízott sérelmes intézkedése ellen bírósági jogorvoslattal élhet, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Felek között létrejött szerződéses viszony a vállalt kötelezettségek mindkét Fél általi teljesítéséig tart.

A köztük létrejött szerződést bármelyik Fél jogosult a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani, amennyiben a másik Fél a szerződést súlyosan megszegi (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen (de nem kizárólagosan), ha:

  • a Megbízott a Szolgáltatást nem, vagy csak jelentős késedelemmel teljesíti;
  • a Megbízott a Szolgáltatást szakszerűtlenül, vagy alapos ok nélkül a Megrendelő utasításaival ellentétesen látja el;
  • a Megrendelő nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének;
  • a Megbízott ez irányú kérésére ellenére a Megrendelő nem ad a Megbízott részére utasítást.

A Megbízott rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatást kötelesek egymással elszámolni.

Rendkívüli felmondás esetén a Megbízott fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő̋ jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való́ jogot is. Megbízott a rendkívüli felmondást a Megrendelővel írásban, e-mailben közli.

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható́, és emberi erővel elháríthatatlan körülmények (pl.: háború́, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A Szolgáltatás teljesítése során a Megbízott valamint a Megrendelő tudomására jutott valamennyi információ, adat, know-how üzleti titkot képeznek. Megbízott, Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, információkat stb. a vele kötött szerződés keretein kívül nem használhatja fel, azokat Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki.

A titoktartási kötelezettség megsértésének következményei Feleket időbeli korlátozás nélkül mindaddig terheli, amíg a titok jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

Felek megállapodnak, hogy szerződésükre a magyar jog irányadó. Esetleges jogvitájukat a felek megkísérlik megállapodás útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a jogvitájuk rendezésére a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságában állapodnak meg.

Jogvita esetén Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címe az alábbi Pdf dokumentumban található meg.

Jogvita esetén továbbá online vitarendezési eljárás is kezdeményezhető az Európai Bizottság online vitarendezési platformján, mely a következő címen érhető el: ec.europa.eu/consumers/odr